2021 yılı Sayıştay Denetim Raporları

Temsil, ağırlama ve tören giderlerinin başkanlık makamı dışında birimlerce ve temsil ağırlama ödeneği haricindeki ödenekten kullanıldığı görülmüştür.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun; “Bütçe ilkeleri” başlıklı 13’üncü maddesinde;

n) Kamu hizmetleri, bütçelere konulacak ödeneklerle, mevzuatla belirlenmiş yöntem, ilke ve amaçlara uygun olarak gerçekleştirilir.

o) Bütçelerde, ödenekler belirli amaçları gerçekleştirmek üzere tahsis edilir.” hükmü yer almaktadır.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Belediye başkanının görev ve yetkileri” başlıklı 38’inci maddesinde temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak belediye başkanının görev ve yetkileri arasında sayılmıştır. Aynı Kanun’un “Belediyenin giderleri” başlıklı 60’ıncı maddesinde de temsil, tören, ağırlama ve tanıtım giderlerinin belediye giderleri arasında olduğu belirtilmiştir.

Belediye Bütçesinden Yapılacak Temsil, Ağırlama ve Tören Giderleri Yönergesi’nin ‘’Kapsam” başlıklı 2’inci maddesinde “Bu Yönerge, belediye idaresinin başı ve temsilcisi olan belediye başkanının bu sıfatının gereği olarak yapacağı temsil, ağırlama ve tören giderleri konusunda uyacağı kuralları kapsar.” denilmektedir.

Aynı Yönerge’nin 3’üncü maddesinde de “Temsil-ağırlama ve tören giderlerinin konu, kapsam ve miktarının tayini Belediye başkanının takdirine tabidir….” ifadesine yer verilmiştir.

Bu hükümler çerçevesinde Belediye Başkanının üst yönetici sıfatı ile belediyeyi temsile yetkili olduğu ve bu giderlerin başkanın takdir yetkisinde bulunduğu anlaşılmaktadır.

Yukarıdaki mevzuat hükümlerine göre, temsil, ağırlama ve tören giderlerinin Başkanlık Makamı tarafından ve temsil ağırlama ödeneğinden gerçekleştirilmesi gerekmesine rağmen, Fen İşleri Müdürlüğü ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından ve temsil ağırlama ödeneği dışındaki ödenekle gerçekleştirildiği görülmüştür.

Temsil, ağırlama ve tören giderlerinin başkanlık makamı tarafından ve temsil ağırlama ödeneğiyle gerçekleştirilmesi gerekmektedir.