2021 yılı Sayıştay Denetim Raporları

Belediye tarafından profesyonel spor kulübüne mevzuata aykırı olarak malzeme ve hizmet alımı yapıldığı görülmüştür.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Belediyenin görev ve sorumlulukları” başlıklı 14’üncü maddesinde; Belediyenin gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verebileceği, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapabileceği ve gerekli desteği sağlayabileceği, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenleyebileceği, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebileceği hüküm altına alınmıştır.

Yine aynı maddede; belediyelerin, sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi yardımın, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın; büyükşehir belediyeleri için binde yedisini, diğer belediyeler için binde on ikisini geçemeyeceği belirtilmiştir.

Yukarıdaki mevzuat hükümleri değerlendirildiğinde; profesyonel spor kulüplerine ayni veya nakdi herhangi bir yardım yapılamayacağı açıktır. 2020 yılında da Sayıştay Denetim Raporunda bulgu konusu edilen bu hususla ilgili olarak yapılan incelemede profesyonel spor kulübü derneğine bağlı olan alt branşlar için mal ve malzeme alımı ile hizmet alım işlemlerinin devam ettiği tespit edilmiştir.

Belediye tarafından profesyonel spor kulübü için ayni nitelikte herhangi bir mal veya hizmet alımı yapılmaması, söz konusu uygulamanın 5393 sayılı Kanun hükümlerine uygun bir şekilde tesis edilmesi gerekmektedir.

Kamu idaresi cevabında, profesyonel spor kulüplerine malzeme alınmaması yönünde ilgili mevzuata dikkat edileceği belirtilmiştir.

İlgili Sorular:

– Belediyeler profesyonel spor kulüplerine ayni yardımda bulunabilir mi? malzeme temininde bulunabilir mi? 

Belediyeler, 5393 sayılı Kanun’un hükümleri gereği profesyonel spor kulüplerine ayni yardımda bulunamamaktadır.