2021 yılı Sayıştay Denetim Raporları

Belediyece peşin tahsil edilen kira gelirlerinin gelecek aylara ve yıllara ait gelirler hesaplarına kaydedilmediği görülmüştür.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 286 ve 287’nci maddelerinde 380 Gelecek aylara ait gelirler hesabının, içinde bulunulan dönemde ortaya çıkan ancak gelecek aylara ait olan peşin tahsil edilmiş gelirlerin izlenmesi için kullanılacağı, peşin tahsil edilen gelirlerin ilgili oldukları ay sonlarında tahakkuk ettirilmek üzere 380 no.lu hesapta izleneceği belirtilmiştir.

Aynı Yönetmelik’in 335 ve 336’ncı maddelerinde de 480 Gelecek Yıllara Ait Gelirler Hesabının dönem içinde tahsil edilen ancak gelecek yılların faaliyet hesaplarına dâhil edilecek olan gelirlerin izlenmesi için kullanılacağı, peşin tahsil edilen gelirlerden takip eden dönemlerde tahakkuk ettirilmesi gerekenlerin, ilgili oldukları yılda tahakkuk ettirilmek üzere 480 no’lu hesapta izleneceği belirtilmiştir.

Söz konusu Yönetmelik hükümlerine ve muhasebenin temel ilkelerinden dönemsellik ilkesi gereği peşin tahsil edilmiş gelirlerden gelecek aylara ait olan kısımlar 380-Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabına, içinde bulunulan faaliyet dönemini takip eden dönemlerde tahakkuk ettirilmesi gerekenler ise 480-Gelecek Yıllara Ait Gelirler Hesabına kaydedilmelidir. Ancak, idarenin peşin olarak tahsil ettiği kira gelirlerini 380 ve 480 numaralı hesaplara kaydetmediği, 600 Gelirler hesabına kaydettiği görülmüştür.

Belediyece peşin tahsil edilen kira gelirlerinin gelecek aylara ve yıllara ait gelirler hesaplarına kaydedilmeden doğrudan Gelir kaydedilmesi Gelecek dönemlere ait gelirlerin bu dönemin geliriymiş gibi görünmesine ve Faaliyet sonuçları tablosunun fazla görünmesine, bilançoda da 380 ve 480 numaralı hesapların görünmemesine sebep olmuştur.

Belediyenin peşin tahsil edilen kira gelirlerinin, Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği’nde tanımlanan dönemsellik kavramı gereğince dönem ayırıcı hesaplardan 380 ve 480 hesaplarında izlenmesi gerekmektedir.