2021 yılı Sayıştay Denetim Raporları

Belediyenin çeşitli birimleri tarafından tahakkuku yapılan ve 120-Gelirlerden Alacaklar Hesabında kayıtlı olması gereken idari para cezalarının tahakkuk kayıtlarının tamamının muhasebeleştirilmediği tespit edilmiştir.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 86’ncı maddesinde, 120-Gelirlerden Alacaklar Hesabının, mevzuatı gereğince tahakkuk ettirilen faaliyet alacaklarının izlenmesi için kullanılacağı belirtilmiştir.

Yönetmeliğin 87’nci maddesinde, ilgili servislerce tahakkuk bordroları ile veya tahakkuk fişleri ile muhasebe birimine bildirilen gelirlerden alacak tahakkuklarının, düzenlenecek muhasebe işlem fişiyle ilgili hesaplara alınacağı ifade edilmiştir. “Hesabın işleyişi” başlıklı 88’inci maddesinde ise, gelir tahakkuk tutarlarının 120-Gelirlerden Alacaklar Hesabına borç, 600-Gelirler Hesabına alacak kaydedileceği hüküm altına alınmıştır.

“Gelirler hesabı” başlıklı 368’inci maddede ise, bu hesabın, bütçe ile ilgili olsun veya olmasın Devlet Muhasebesi Standartları Kurulu tarafından belirlenen uluslararası genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre tahakkuk eden her türlü gelirin izlenmesi için kullanılacağı belirtilmiştir.

Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü ile gelir servisi kayıtları incelendiğinde, 2021 yılsonu itibariyle tahakkuk ettirilmiş idari para cezaları tutarının 5.065.188,93 TL; 2021 yılsonu mizanında yer alan (12005030299 kodunda) idari para cezaları tahakkuk tutarının ise 4.701.859,58 TL olduğu görülmüştür. Dolayısıyla kurum yılsonu mali tablolarında idari para cezaları tahakkuk tutarı 363.329,35 TL eksik yer almıştır. Bu çerçevede Belediyenin çeşitli birimlerince tahakkuk ettirilen idari para cezalarının tamamının kurum mali tablolarında yer alması sağlanmalıdır.

Kamu idaresi cevabında tahakkuk ettirilen idari para cezalarının tamamının ilgili hesaplarda izlenilmesine dikkat edileceği belirtilmiştir.