2021 yılı Sayıştay Denetim Raporları

Belediyenin kamu hizmetine ayrılan veya kamunun yararlanmasına açık alanlara ait elektrik faturaları incelendiğinde muaf olunmasına karşın elektrik tüketim vergisi ödendiği bu sebeple de KDV külfetine katlanıldığı görülmüştür.

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun “Çeşitli Vergiler” başlıklı beşinci bölümünde elektrik tüketim vergisi Belediye gelirleri arasında sayılmıştır. Bu verginin mükellefinin elektriği tüketenler olduğu, bu vergiden istisna edilen tüketimlerin neler olduğu, elektrik enerjisini tedarik eden kuruluşların bu vergiyi elektrik enerjisi satış bedeli üzerinden elektriğin kullanıldığı işlerin konusuna göre %1 ve %5’lik oranlar üzerinden hesaplayıp tahsilini yaparak tahsil tarihini takip eden ayın 20. günü akşamına kadar belediyeye bir beyanname ile bildirmeye ve vergiyi aynı sürede ödemeye mecbur oldukları ifade edilmiştir.

Diğer yandan, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Belediyeye tanınan muafiyet” başlıklı 16’ncı maddesinde belediyenin kamu hizmetine ayrılan veya kamunun yararlanmasına açık, gelir getirmeyen taşınmazları ile bunların inşa ve kullanımlarının katma değer vergisi ile özel tüketim vergisi hariç her türlü vergi, resim, harç, katılma ve katkı paylarından muaf olduğu hüküm altına alınmıştır.

Gölbaşı Belediyesinin ödediği elektrik faturaları arasında, elektrik tüketim vergisinden muaf olduğu halde bu verginin dâhil edildiği, kamu hizmetine ayrılan veya kamunun yararlanmasına açık alanlara ait faturalar da yer almaktadır. Muaf olunduğu halde ödenen elektrik tüketim vergisi tekrar belediyeye ödendiği için bu anlamda bir fazla ödeme ortaya çıkmamaktadır. Ancak faturalardaki KDV tutarı hesaplanırken matraha söz konusu vergi de dâhil edildiğinden bu tutarlara tekabül eden KDV fazladan ödenmektedir.

Bu açıdan yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri gereği belediyenin kendi taşınmazlarında kullandığı elektrik sebebiyle muaf olduğu elektrik tüketim vergisini ve bu vergiden kaynaklanan katma değer vergisini ödememesi için elektrik enerjisini sağlayan şirket nezdinde gerekli çalışmaların ve İdarece elektrik enerjisini sağlayan şirkete yazılan 25.05.2022 tarihli yazının takibinin yapılması gerekmektedir.