2021 yılı Sayıştay Denetim Raporları

Şirket tarafından yıllara sâri yapım işi kapsamında yükleniciye ödenen avans tutarından kurumlar vergisi tevkifatının yapılmadığı görülmüştür.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun “Birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarma işleri” başlıklı 42’nci maddesinde;

Birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat (dekapaj işleri de inşaat işi sayılır) ve onarma işlerinde kar veya zarar işin bittiği yıl kati olarak tespit edilir ve tamamı o yılın geliri sayılarak, mezkûr yıl beyannamesinde gösterilir.” denilmektedir.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun “Vergi kesintisi” başlıklı 15’inci maddesinin ilk fıkrasında sayılan kurumların avanslar dâhil olmak üzere, Gelir Vergisi Kanunu’nda belirtilen esaslara göre birden fazla takvim yılına yaygın inşaat ve onarım işleri ile uğraşan kurumlara bu işleri ile ilgili olarak yapılan hak ediş ödemelerinden kurumlar vergisine mahsuben kesinti yapmak zorunda oldukları hüküm altına alınmıştır.

04.02.2021 tarih ve 31385 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3491 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile birden fazla takvim yılına yaygın inşaat ve onarım işleri ile uğraşan kurumlara bu işleri ile ilgili olarak yapılan hakediş ödemelerinde uygulanacak tevkifat oranı %5 olarak belirlenmiştir.

Şirket tarafından 2021/624829 ihale kayıt numarası ile 13.10.2021 tarihinde 385.850.000,00 TL bedelle ihale edilen Ankara İli Mamak İlçesi Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm Ve Gelişim Proje Alanı 2. Kısım 6 ve 7 Etaplar Kapsamında 52677/2-52253/3-52253/4-52254/1-52268/3 No’lu Parsellerde Konut Yapımı İle 52258/3 No’lu Parselde Geoteknik Uygulama Yapım İşi için verilen avanstan Kurumlar Vergisi tevkifatının yapılmadığı görülmüştür.

Yüklenici ile 20.10.2021 tarihinde sözleşme imzalanmış, 21.10.2021 tarihinde yükleniciye yer teslimi yapılmıştır. 27.10.2021 tarihinde yükleniciye söz konusu yapım işi kapsamında 15.000.000,00 TL avans verilmiştir. Yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren, yukarıda belirtildiği üzere, avanslar dâhil yapılacak ödemelerden yıllara yaygın işler kapsamında öngörülen oranda tevkifatın yapılması gerekmektedir.

Ancak bulgu konusu edilen 750.000,00 TL tutarındaki kurumlar vergisi tevkifatının, şirket tarafından yapılmadığı ve dolayısıyla ilgili dönem muhtasar beyannamesi ile beyan edilmediği tespit edilmiştir. Söz konusu uygulama mevzuata aykırılık teşkil etmekle birlikte gerekli işlemlerin yapılmaması durumunda şirketin yaptırımlarla karşılaşması da muhtemeldir.

Şirket yetkilileri, 2022 yılında konu ile ilgili tüm işlemlerin gecikmeli de olsa prosedüre uygun olarak yerine getirildiğini ve tevkifatların olması gerektiği gibi kesildiğini belirtmektedir.

Rapor cevabında ek olarak sunulan 14.03.2022 tarihli muhtasar beyanname ile gerekli düzeltmenin yapıldığı anlaşılmaktadır.