2021 yılı Sayıştay Denetim Raporları

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından barınma sorunu olan öğrencilerin bu ihtiyaçlarının karşılanması için başlatılan proje kapsamında, Şirket tarafından ranza ve yatak alımının gerçekleştirildiği ve alınan mobilyaların Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Sosyal İşler Daire Başkanlığına teslim edildiği görülmektedir.

30.09.2021 tarih ve 2021/25 sayılı BELKA AŞ Yönetim Kurulu toplantısı karar tutanağında;

Kredi ve Yurtlar Kurumu bünyesinde yurtlara yerleşemeyen öğrencilerin; Belediyemiz Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinatörlüğünde belirlenmiş/belirlenecek olan geçici barınma yerlerine ilişkin konaklama giderlerinin 2021-2022 eğitim-öğretim yılı için 10.000.000,00 TL’yi geçmeyecek şekilde Şirketimiz tarafından karşılanması için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verildi” denilmektedir.

İlgili Yönetim Kurulu Kararı üzerine 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 21/f maddesi pazarlık usulü kapsamında 2021/732875 İhale Kayıt Numarası ile 16.11.2021 tarihinde ihalesi yapılan 350 adet ranza ve 165 adet yatağın alım işi 395.925,00 TL bedelle sonuçlanmıştır. Yüklenici firma tarafından 08.12.2021 tarihinde teslimatı yapılan mobilyalar, aynı tarihli teslim tutanağı ile Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal İşler Daire Başkanlığı Yaşlı Hizmetleri ve Şefkat Evleri Şube Müdürlüğü’ne hibe edilmiştir.

Yapılan işlem Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde incelendiğinde, BELKA AŞ 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre faaliyet gösteren bir anonim şirkettir. Türk Ticaret Kanunu’nun 16’ncı ve 18’inci maddesinde belirtildiği üzere belediye tarafından ticari şekilde işletilmek üzere kurulan kuruluşlar da tacirdir ve her tacirin, ticaretine ait bütün faaliyetlerinde basiretli bir iş adamı gibi hareket etmesi gerekmektedir. Kanun’un “Özen ve bağlılık yükümü, rekabet yasağı” başlıklı 626’ncı maddesinde de müdürler ve yönetimle görevli kişilerin görevlerini tüm özeni göstererek yerine getirmesi gerektiği ve şirketin menfaatlerini, dürüstlük kuralı çerçevesinde, gözetmekle yükümlü olduğu belirtilmiştir. Her ne kadar, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75’inci maddesinde belediyelerin mahallî idareler ile merkezî idareye ait aslî görev ve hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla gerekli aynî ihtiyaçları karşılayabileceği belirtilmişse de, belediyelerin doğrudan veya dolaylı olarak hisselerinin çoğunluğuna sahip olduğu belediye şirketleri için böyle bir düzenleme öngörülmemiştir.

Şirket yetkilileri, Ankara Büyükşehir Belediyesi yurtlara yerleşemeyen öğrencilerin açıkta kalmaması için gerek özel yurtlara gerekse farklı yerlerdeki konaklama mekânlarına yatak ranza alarak sorunun çözümüne katkı sağlamak için proje başlattığı, Şirketin de sosyal belediyecilik anlamında sorunun en aza indirilmesi noktasında kampanyaya destek verdiğini ifade etmektedir.

Belediye şirketleri Türk Ticaret Kanunu’na tabi olarak faaliyetlerini gerçekleştiren ve kâr amacı güden kuruluşlardır. Söz konusu şirketleri belediye gibi değerlendirmek ve belediye tarafından yapılan veya yapılması gereken her türlü işi belediye şirketleri aracılığıyla yerine getirmek, Şirketin kuruluş amacıyla çelişmektedir. Bu nedenle Şirket menfaatine uygun olmayan her türlü eylemden kaçınılmalı, basiretli bir tacir gibi hareket edilerek Şirket’in yönetilmesine özen gösterilmelidir.