2021 yılı Sayıştay Denetim Raporları

Şirket tarafından atıl vaziyette bekletilen ve dosya içeriğinden sosyal tesis olarak kullanıma uygun olmadığı anlaşılan taşınmaz için, İstanbul Büyükşehir Belediyesine işletme bedeli ödendiği tespit edilmiştir.

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 26’ncı maddesinde; büyükşehir belediyelerinin, mülkiyet veya tasarrufları altındaki hafriyat sahalarını, toplu ulaşım hizmetlerini, sosyal tesisler, büfe, otopark ve çay bahçelerini işletebilecekleri ya da bu yerlerin işletme hakkını ortaklık payı şartını sağlayan şirketlere, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın, devredebilecekleri düzenlenmiştir.

Anılan Kanun hükmüne göre; işletme devri yapılabilecek alanlar, nitelikleri itibariyle sayıldığından, devir yapılacak yerlerin bu nitelikleri taşıması gerekmektedir.

Yapılan incelemelerde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 13.09.2018 tarih ve 1387 sayılı Kararı ile 5216 sayılı Kanun’un 26’ncı maddesi kapsamında Şirkete işletme devri yapılan, Beykoz İlçesi 195 ada, 3 ve 41 no.lu parsellerde konumlu taşınmazın, dosya içeriğinde yer aldığı üzere sıvalarının dökülmesi, çatı izolasyonlarının işlevlerini yitirmesi, mekanik ve elektrik tesisatlarının hiç olmaması gibi nedenlerle kullanılamaz halde olduğu ve dolayısıyla sosyal tesis olarak kullanılmasının mümkün olmadığı anlaşılmaktadır.

Büyükşehir Belediyesi tarafından sosyal tesis olarak işletmesi olarak devredilen taşınmazın, devir tarihi üzerinden üç yıldan fazla zaman geçmesine rağmen atıl vaziyette bekletilmesi, kamu kaynaklarının verimsiz kullanılmasına neden olduğu gibi, bu taşınmaz için Büyükşehir Belediyesine 2021 yılı için toplam 224.124,48 TL işletme bedeli ödemesinde bulunulması, Şirket kaynaklarının kaybına neden olmuştur.

Yukarıda yer alan denetim tespiti üzerine, Şirket tarafından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 13.09.2018 tarih ve 1387 sayılı Kararı ile Şirkete işletme hakkı devredilen taşınmazın kullanım açısından güveli olmaması sebebi ile yenilenmeye alınmasının uygun bulunduğu, fakat söz konusu alan ile ilgili 10.12.2020 tarih ve 667 sayılı yazı ile İBB Emlak Daire Başkanlığına başvurarak alanda basit bakım onarım dışında inşai faaliyetler gerektiğinden mevcut yapının kullanıma uygun hale getirilmesi ve bu süreçte Şirkete kira tahakkuk ettirilmemesi için başvuruda bulunulduğu ve sürecin devam ettiği belirtilmiştir.

Ancak, İBB meclisi tarafından işletme hakkı devrinin yapılmasının üzerinden iki yılı aşkın süre geçtikten sonra gerekli çalışmaların başlatılması için yazı ile başvuruda bulunulması, toplamda da üç yılı aşkın süre geçmesine rağmen kamu kaynağı niteliğindeki taşınmazın atıl vaziyette tutulması ve ayrıca işletme bedeli ödenmesi, kaynakların verimli kullanılmamasına sebebiyet vermektedir.

Sonuç olarak, Şirketin, İBB’den işletme hakkı devri suretiyle tahsis aldığı ancak atıl vaziyette bekletilen ve sosyal tesis olarak kullanıma uygun olmadığı anlaşılan taşınmaz için yapılan işletme hakkı devrinin kaldırılmasına yönelik gerekli işlemleri yapması gerektiği değerlendirilmektedir.