2021 yılı Sayıştay Denetim Raporları

Şirkete ait mali kaynakların bir kısmının Kamu Haznedarlığı Yönetmeliği’ne aykırı olarak kamu sermayeli bankalarda nemalandırılmadığı görülmüştür.

Kamu Haznedarlığı Yönetmeliği’nin “Kapsam” başlıklı 2’nci maddesinde, belediyelerin sermayesinin yarısından fazlasına doğrudan ve/veya dolaylı olarak sahip olduğu şirketlerin bu Yönetmelik kapsamında olduğu belirtildiği için Anfa Güvenlik Ltd. Şti. kapsam dâhilindedir.

Anılan Yönetmeliğin “Tanımlar” başlıklı 2’nci maddesinde; kamu sermayeli bankalar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile T.C. Ziraat Bankası A.Ş., T. Halk Bankası A.Ş., T. Vakıflar Bankası T.A.O. ve sermayesinin yarısından fazlası doğrudan ve/veya dolaylı olarak kamuya ait olan diğer mevduat ve katılım bankaları olarak ifade edilmiştir.

Yönetmeliğin “Uygulama ve kullanılacak araçlar” başlıklı 5’inci maddesinde ise genel bütçe kapsamı dışındaki kamu idarelerinin, kendi bütçeleri veya tasarrufları altında bulunan her türlü mali kaynaklarını kamu sermayeli bankalarda yine aynı maddede sayılan araçları kullanarak değerlendirmekle yükümlü olduğu hüküm altına alınmıştır.

Yapılan incelemede; Şirket mali kaynaklarının bir kısmının kamu sermayeli bankalar dışındaki özel bankalarda açılan hesaplarda nemalandırıldığı tespit edilmiştir. Ancak yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri uyarınca; Şirket, kendi bütçesi veya tasarrufları altında bulunan her türlü mali kaynağını kamu sermayeli bankalarda değerlendirmekle yükümlü olup yalnızca tahsilat, ödeme gibi işlemler için Yönetmelik kapsamında olmayan bankalarla çalışabilir.

Kamu idaresi cevabında; 2022 yılı itibariyle Şirket mevduatlarının kamu sermayeli bankalarda değerlendirilmeye başlanıldığı belirtilmiş olup bundan sonra mali kaynakların değerlendirilmesi ve nemalandırılması hususunda Yönetmelik’te belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde işlem yapılmalıdır.