2021 yılı Sayıştay Denetim Raporları

Şirket tarafından ana hizmet binası olarak kullanılan yapının yapı ruhsatı ve yapı kullanım izin belgesi olmadan ruhsatsız bir şekilde kullanıldığı anlaşılmıştır.

3194 sayılı İmar Kanunu’nun “Kapsam” başlıklı 2’nci maddesinde belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dışında kalan yerlerde yapılacak planlar ile inşa edilecek resmi ve özel bütün yapıların anılan Kanun kapsamında olduğu belirtilmiş; Kanun’un “Tanımlar” başlıklı 5’inci maddesinde ise yapı; karada ve suda, daimi veya muvakkat, resmi ve hususi yeraltı ve yerüstü inşaatı ile bunların ilave, değişiklik ve tamirlerini içine alan sabit ve müteharrik tesis şeklinde tanımlanmıştır.

Ayrıca anılan Kanun’un dördüncü bölümünde yapı ruhsatı alınmasına ilişkin detaylara yer verilmiş olup, Kanun’un 21’inci maddesinde Kanun kapsamına giren bütün yapılar için 26’ncı maddede belirtilen istisnai haller hariç yapı ruhsatı alınmasının zorunlu olduğu, aynı bölümde yer alan “Yapı kullanma izni” başlıklı 30’uncu maddesinde ise bir yapının tamamen bittiği takdirde tamamının, kısmen kullanılması mümkün kısımları bittiği takdirde de bu kısımlarının kullanılabilmesi için inşaat ruhsatını veren belediyeden izin alınması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

Şirkete ait bina ve taşınmazlar üzerinde yapılan incelemelerde Yenimahalle İlçesinde bulunan ve şirket tarafından ana hizmet binası olarak kullanılan yapıya ait arsanın Ankara Büyükşehir Belediyesine ait olduğu, söz konusu arsanın şirkete devrine veya tahsisine ilişkin olarak alınmış herhangi bir karar bulunmadığı, mezkur arsa üzerinde yer alan ve Şirket tarafından ana hizmet binası olarak kullanılan yapının yapı ruhsatı ve yapı kullanım izin belgesinin de olmadığı tespit edilmiştir.

Şirketin merkez binasının bulunduğu arsanın Şirkete ait olmaması, bununla ilgili gerekli satış, tahsis ve devir işlemlerinin yapılmamış olması, arsa üzerinde bulunan yapının İmar Kanunu hükümlerine aykırı yapılmış ve kullanıyor olması, söz konusu yapının her an tahliye edilmesi ve yıkılması gibi riskleri beraberinde getirmektedir.

Kamu idaresi cevabında, Ankara Büyükşehir Belediyesine ruhsatlandırma işlemlerinin yaptırılması ya da yapı ruhsatı olan uygun bir bina tahsisi konusunda yazı yazıldığı belirtilmiştir.