2021 yılı Sayıştay Denetim Raporları

Bütçenin sermaye giderleri tertibinde yer alması gereken bazı menkul, gayrimaddi hak alımları ile menkul ve gayrimenkul mallara ilişkin bakım-onarım harcamalarının mal ve hizmet alım giderleri tertibinde izlendiği görülmüştür.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin “Hüküm bulunmayan haller” başlıklı 508’inci maddesinde; bütçeye ilişkin olarak bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan ve ihtiyaç duyulan hallerde, Hazine ve Maliye Bakanlığınca genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri için yapılan düzenlemelerin esas alınacağı belirtilmiştir. Bununla beraber aynı Yönetmeliğin “Bütçe hazırlama rehberi” başlıklı 511’inci maddesinde ise; Bakanlıkça bütçe uygulamalarını yönlendirmek üzere Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak Bütçe Hazırlama Rehberi hazırlanacağı ve mahalli idare birimlerine duyurulacağı hüküm altına alınmıştır.

Bütçe çalışmaları Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca yürütülmekte olup bütçe hazırlama rehberinin de içerisinde olduğu dokümanlar söz konusu başkanlıkça hazırlanmaktadır. Dolayısıyla bütçe ile ilgili olarak Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının yaptığı düzenlemeler esas alınacaktır.

Söz konusu Başkanlıkça yayımlanan 2021-2023 Dönemi Bütçe Hazırlama Rehberinin “Cari Giderler” başlıklı 3.5.1.1 maddesinde; cari giderler grubunun, cari giderler ve cari transferlerden oluştuğu; ihtiyacın nereden ve hangi usulle temin edileceğine bakılmaksızın vergiler dâhil olmak üzere;

– Menkul mal alımlarında 25 bin Türk Lirasını,

– Gayrimaddi hak alımlarında 20 bin Türk Lirasını,

– Menkul malların bakım ve onarımlarında 25 bin Türk Lirasını,

– Gayrimenkullerin bakım ve onarımlarında 55 bin Türk Lirasını,

aşan tutarların “03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri” tertiplerinden ödenemeyeceği, “06-Sermaye Giderleri”ne ilişkin olarak yukarıdaki limitlerin uygulanmasında toplam proje ödeneğinin esas alınacağı hüküm altına alınmıştır.

Nitekim 31.12.2020 tarihli ve 31351 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2021 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’na ekli “Bazı Ödeneklerin Kullanımına ve Harcanmasına İlişkin Esaslar”a ilişkin (E) cetvelinin 31’inci maddesinde de; yukarıdaki bütçe hazırlama rehberinde yer verilen açıklamalar yinelenmiştir.

Belirtilen mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde; menkul mal ve gayrimaddi hak alımı ile menkul ve gayrimenkul malların bakım ve onarımlarında yukarıda yer verilen tutarları aşan harcamaların, 830.03-Mal ve Hizmet Giderleri Hesabı yerine 830.06-Sermaye Giderleri Hesabında izlenmesi gerekmektedir.

Belediyenin 2021 yılı mali işlemlerinin incelenmesi neticesinde; yukarıda belirtilen tutarları aşan menkul mal alımı ile menkul mal bakım ve onarımlara (Örneğin; 1290, 1528 ve 2834 no.lu yevmiyeler) ve gayrimenkul malların bakım ve onarımlarına (Örneğin; 1771, 9112 ve 12123 no.lu yevmiyeler) ilişkin bazı harcamaların bütçenin sermaye giderleri tertibinde yer almadığı tespit edilmiştir. Söz konusu durum Bütçe Uygulama Sonuçları Tablosunda Sermaye Giderleri Hesabının noksan görünmesine neden olmuştur.

Menkul mal ve gayrimaddi hak alımı ile menkul ve gayrimenkul malların bakım ve onarımlarında bütçe kanununda yer alan tutarları aşan harcamaların, ilgili hesaplar kullanılarak muhasebeleştirilmesi gerekmektedir.

Kamu idaresi cevabında, bulguda belirtilen hususlara dikkat edileceği belirtilmiştir.