2021 yılı Sayıştay Denetim Raporları

Otopark olarak kiraya verilen taşınmaza ilişkin bilgi ve belgelerin incelenmesi ile yerinde yapılan denetim sonucunda, kiraya verilen alanın ihalesine yönelik tahmini bedel hesabının teknik veri kullanılmadan yapıldığı tespit edilmiştir.

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun “Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin görev ve sorumlulukları” başlıklı 7’nci maddesine göre; bölge otoparkı, kapalı ve açık otoparklar yapmak, yaptırmak, işletmek, işlettirmek veya ruhsat vermek yetkisi büyükşehir ilçe belediyelerinin görev ve yetkileri arasındadır.

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun “Tahmin edilen bedelin tespiti” başlıklı 9’uncu maddesinde; tahmin edilen bedelin, idarelerce tespit edileceği veya ettirileceği, işin özelliğine göre gerektiğinde bu bedel veya bu bedelin hesabında kullanılacak fiyatların belediye, ticaret odası, sanayi odası, borsa gibi kuruluşlardan veya bilirkişilerden soruşturulacağı, tahmin edilen bedelin, bunun dayanaklarının da eklendiği bir hesap tutanağında gösterileceği ve asıl evraklar arasında saklanacağı, bu bedelin gerektiğinde ihale komisyonlarınca tahkik ettirileceği belirtilmiştir.

Belediye tarafından bazı bulvar ve caddelerin yol üzeri cep otoparklarının işletilmesi işinin üç yıllığına kiraya verildiği görülmüştür. Söz konusu kiraya verilme işine ilişkin ihale dosyası incelendiğinde, kiraya verilecek toplam otopark alanının büyüklüğüne ilişkin herhangi bir hesaplamanın yapılmadığı, bu alana yaklaşık olarak kaç aracın park edilebileceğinin tespit edilmediği, yıllık kira bedeli tespitinin ise matematiksel bir hesaplamaya dayanılmadan, yalnızca cadde ve bulvar ismi belirtilerek esnaf ve sanatkârlar odasına sorularak alınmış olan 24.000,00 TL tahmini bedel kullanılarak yapıldığı anlaşılmıştır.

Yerinde denetimimiz sırasında talebimiz üzerine otopark olarak kiralanan taşınmazın alan hesabı yapılmıştır. Yıllık KDV hariç 43.000 TL’ye kiralanan cep otoparkı alanlarının bir kısmının kiracı tarafından fiilen kullanılmadığı tutanak ile tespit edilmiş olup, kullanılan alanın (9235 m2), toplam kullanılabilir otopark alanının (22.226 m2) yaklaşık yüzde 40’ına tekabül ettiği, buna rağmen kiracının 2021 yılı içerisinde 11 aylık süreçte (01.02.2021-31.12.2021) söz

konusu otopark alanlarından elde ettiği toplam tahsilat tutarının 1.986.495,61 TL olduğu görülmüştür.

Kamu idaresi cevabında, bulgu konusu tespitin düzeltilmesine ilişkin işlemlere başlanılacağı ifade edilmiştir.

Sonuç olarak kiraya verilen alanların rayiç bedel tespitinin mevzuata dayanan, objektif ve teknik kriterlere göre yapılması gerektiği değerlendirilmektedir.