2021 yılı Sayıştay Denetim Raporları

20 adet binek aracın ihale yapılmaksızın doğrudan finansal kiralama ile temin edildiği tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Kapsam” başlıklı 2’nci maddesinde; idarelerin kullanımında bulunan her türlü kaynaktan karşılanan mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalelerinin bu Kanun hükümlerine göre yürütüleceği ve belediyelerin de bu kapsamda olduğu ifade edilmiştir.

Aynı Kanun’un “Finansal Kiralama” başlıklı Ek 6’ncı maddesinde; Kanun kapsamındaki idarelerin finansal kiralama suretiyle yapacakları mal alımlarında uygulanacak esas ve usullerin Kamu İhale Kurumu tarafından belirleneceği düzenlenmiştir. Ancak buna ilişkin olarak ilgili Kurum tarafından herhangi bir düzenleme yapılmamıştır. Bu sebeple kamu kurumları tarafından yapılacak finansal kiralamaların, 4734 sayılı Kanun’un mevcut hükümlerine göre ihaleyle yapılması gerekmektedir.

Kamu idaresi cevabında, bulgu konusu tespitin düzeltilmesine ilişkin işlemlere başlanılacağı ifade edilmiştir.

Sonuç olarak, Belediye tarafından yapılacak finansal kiralamaların, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki ihale usulleriyle yapılmasının uygun olacağı düşünülmektedir.