2021 yılı Sayıştay Denetim Raporları

İdare adına tescilli taşıtlardan 20 adedinin mevcutlar içinde ve envanter kayıtlarında bulunmadığı ve belediyeye ait 2 adet taşıtın ise aynı isimli bir belde belediyesi adına tescil edilmiş olduğu görülmüştür.

Taşınır Mal Yönetmeliği’nin;

5’inci maddesinde; harcama yetkililerinin taşınırların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak edinilmesinden, kullanılmasından, kontrolünden, kayıtlarının bu Yönetmelik’te belirtilen esas ve usullere göre saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasını sağlamaktan sorumlu olduğu,

6’ncı maddesinde, taşınır kayıt yetkililerinin görev ve sorumlulukları arasında kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrol etmek, sayımlarını yapmak ve yaptırmak olduğu, 32’nci maddesinde ise kamu idarelerine ait taşınırların, taşınır kayıt yetkililerinin görevlerinden ayrılmalarında, yılsonlarında ve harcama yetkilisinin gerekli gördüğü durum ve zamanlarda harcama yetkilisince, kendisinin veya görevlendireceği bir kişinin başkanlığında taşınır kayıt yetkilisinin de katılımıyla, en az üç kişiden oluşturulacak sayım kurulu tarafından sayımının yapılacağı,

ifade edilmiştir.

Varlıkların kötüye kullanılması ve israfını önlemek ve kayıplara karşı korunmasını sağlamak iç kontrol sisteminin de amaçlarından biridir. İdare kayıtlarında bulunmasına rağmen söz konusu araçların fiilen bulunmaması, ön mali kontrol ve iç kontrol yükümlülüklerinin yeterince yerine getirilmediğini göstermektedir.

Yapılan incelemede; trafik kayıtlarında belediye adına tescilli 20 adet taşıtın mevcut olmadığı, hurdalıklarda yer almadığı ve üzerlerindeki tasarrufların izlenebileceği kanıtlayıcı nitelikte herhangi bilgi ve belge de bulunmadığı, belediyeye ait 2 adet taşıtın ise aynı isimli başka bir belediye adına tescil edilmiş olduğu görülmüştür.

Mevcut olmayan taşıtların akıbeti hakkında gerekli çalışmaların yapılması ve edinilecek sonuçlar çerçevesinde gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi ve aynı isimli başka bir belediye adına tescil edilmiş taşıtların tescil işleminin düzeltilmesi gerekir.

Kamu idaresi tarafından gönderilen cevapta, araçların durumları hakkında Ankara Emniyet Müdürlüğü ile Türkiye Noterler Birliğinden bilgi ve belgeler istenileceği, kurum arşivinden devir, satış, hurda vb. işlemlere ait kayıtların araştırılacağı ve buna göre işlem yapılacağı ifade edilmiştir.