2021 yılı Sayıştay Denetim Raporları

Kurumun, birçok vadesiz hesabı olduğu, bu hesaplardan bir kısmının bloke ve haciz işlemleri nedeni ile 2015 yılından bu yana nemalandırılamadığı, bu suretle söz konusu paraların büyük oranda değer kaybına uğradığı, dolayısıyla kamu kaynaklarının mevzuatta öngörülen ilkelere uygun bir biçimde kullanılmadığı tespit edilmiştir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun “Hesap verme sorumluluğu” başlıklı 8’inci maddesinde her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında görevli ve yetkili olanların, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından sorumlu olduğu belirtilmiştir.

Kuruma ait banka hesapları üzerinde yapılan incelemelerde, Kurumun hanımlar lokaline ilişkin vadesiz hesabında 31.12.2021 tarihi itibari ile 24.693.370,85 TL’nin bulunduğu, bu tutarın büyük kısmının daha önceki yıllarda hesaba girdiği ve 2015 yılından bu yana hesabın blokeli durumda olması sebebi ile ilgili tutarın vadeli hesaba alınarak nemalandırma işlemine tabi tutulamadığı görülmüştür.

Bunun yanı sıra, gerek yukarıda bahsedilen mevduat hesabı gerekse de başka vadesiz mevduat hesaplarına yönelik olarak icra müdürlükleri tarafından düzenlenen çok sayıda ve büyük tutarda haciz işlemi bulunmaktadır. Bu haciz işlemlerine konu tutarların ödeme süresi uzadıkça, Kurumun katlanacağı mali yükün, faiz vb. sebeplerle artacağı ancak blokeli hesapta yer alan tutarın sabit kalacağı ortadadır.

Kamu İdaresi cevabında, banka hesapları üzerine konulan hacizler ile ilgili olarak, Hukuk Müşavirliğince kaldırılmasında hukuken engel bulunmayan bloke ve hacizlerin kaldırılması hususunda İcra Müdürlükleri nezdinde gerekli taleplerde bulunulduğu ve bir kısım haciz ve bloke işleminin İcra Dairelerince verilen fek kararları üzerine kaldırıldığı, bir kısım talebin ise Müdürlüklerce reddedilmesi nedeniyle İcra Mahkemeleri nezdinde şikayet yoluna taşındığı ve bulgu konusu ile ilgili hukuki işlem ve süreçlerin ve hesaplar üzerindeki kısıtlamaların kaldırılması çalışmalarına devam edildiği ifade edilse de Kurum tarafından özel bankalarda bulunan benzer nitelikteki bazı vadesiz mevduat hesapları vadeli mevduat hesabına dönüştürülebilmişken genel olarak kamu sermayeli bankalardaki vadesiz mevduat hesapları hakkında herhangi bir işlem yapılamamış ve bu hesaplarda yer alan paralar değer kaybına uğramaya devam etmiştir.

Sonuç olarak, Kurum tarafından kamu kaynaklarının mevzuatta belirtilen ilkelere uygun olarak kullanılması amacıyla ilgili mevduat hesabı üzerindeki bloke ve hacizlerin kaldırılmasına yönelik adımlar atılması ve vadesiz mevduat hesabında bulunan bu paraların değerinin korunmasına yönelik tedbirler alınması gerekmektedir.