2021 yılı Sayıştay Denetim Raporları

Belediyenin bilançosunda bir kısım duran varlık için kayıtlı değerinden daha fazla amortisman ayrıldığı görülmüştür.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 187’nci maddesinin (ç) bendinde; amortismana tabi varlıkların neler olduğu, bunlara ilişkin uygulanacak amortisman süre, yöntem ve oranlarına ilişkin esas ve usullerin Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirleneceği, ayrılan amortismanların nasıl muhasebeleştirileceği ve varlıkların amortisman hesaplanmasına esas alınacak değerinin nasıl tespit edileceği düzenlenmiştir. 257-Birikmiş Amortismanlar Hesabının niteliği ve işleyişi ise aynı Yönetmeliğin 202 ve 203’üncü maddelerinde ayrıntılı düzenlenmiştir.

Amortisman ve tükenme payı ayrılmasına ilişkin usul ve esaslar ile uygulanacak amortisman ve tükenme payının süre, yöntem ve oranlarının neler olacağı ise 04.11.2015 tarihli ve 29522 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Amortisman ve Tükenme Payları” başlıklı 47 sıra numaralı Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği’nde açıklanmıştır.

Belediyenin 2021 yılı mizanı incelendiğinde; yukarıda açıklanan Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ile Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği’nin söz konusu hükümlerine aykırı olarak bazı duran varlıklar için duran varlığın kayıtlı değerinden daha fazla amortisman kaydı bulunduğu tespit edilmiştir.

Tablo 8: Amortisman Ayırma İşlemlerinde Tespit Edilen H

atalar

Hesap Kodu

Hesap Adı

Varlığın Toplam Değeri (TL)

Amortismanların

Toplam Değeri (TL)

Fark (Hata Tutarı) (TL)

252.01.01.03.02

Sağlık Ocakları

0,00

24.741,80

24.741,80

253.02.09.00.00

Ayırma,

Sınıflandırma Makineleri

125.452,88

127.855,60

2.402,72

253.02.10.00.00

Matbaacılıkta Kullanılan Makine ve Aletler

83.764,47

85.828,29

2.063,82

253.03.06.00.00

Araştırma ve Üretim Amaçlı

Cihazları ve Aletleri

152.517,94

152.651,75

133,81

255.01.02.00.00

Temsil ve Tören Demirbaşları

48.833,54

49.733,29

899,75

255.02.06.00.00

Aydınlatma Cihazları

42.055,20

44.932,04

2.876,84

255.03.05.00.00

Seminer ve Sunum

Amaçlı Ürünler

51.110,35

52.794,21

1.683,86

255.04.01.00.00

Yemek Hazırlama Ekipmanları

89.982,11

126.016,95

36.034,84

255.08.02.00.00

Öğrenmeyi

Kolaylaştırıcı

Ekipmanlar

9.534,40

9.912,00

377,60

255.08.01.00.00

Eğitim Mobilyaları ve Donanımları

63.694,43

64.029,23

334,80

255.09.03.00.00

Saha Sporlarında

Kullanılan Demirbaşlar

39.378,14

40.926,30

1.548,16

255.10.01.00.00

Güvenlik ve Korunma Amaçlı Araçlar

262.654,42

360.771,42

98.117,00

255.10.02.00.00

Kontrol ve Güvenlik Sistemleri

1.370.893,12

1.775.092,20

404.199,08

255.10.03.00.00

Yangın Söndürme ve Tedbir Cihaz ve

Araçları

339.288,84

433.181,30

93.892,46

255.11.02.00.00

Duvarda Sergilenen Süs Eşyaları

34.188,97

36.150,68

1.961,71

255.99.01.00.00

Seyyar Kulube, Kabin, Büfe, Sandık, ve Kafesler

16.520,00

19.824,00

3.304,00

TOPLAM

674.572,25

Kamu idaresi cevabında, 2022 yılında amortisman ayırma işlemlerinde mevzuat hükümleri çerçevesinde düzeltme kaydı yapıldığı belirtilmiştir. Ancak yapılan düzeltme işlemlerinin 2021 yılı mali tablolarındaki hataya herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.

Sonuç olarak; Belediyenin 2021 yılı mali tablolarında, 257-Birikmiş Amortismanlar Hesabı halen 674.572,25 TL fazla görünmektedir.