2021 yılı Sayıştay Denetim Raporları

Şirket personeli 4 kişinin Şirket bünyesinde çalışmadığı, söz konusu kişilerin Ankara Büyükşehir Belediyesinde görevlendirildiği tespit edilmiştir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 16’ncı maddesinde; kendi kuruluş kanunları gereğince özel hukuk hükümlerine göre yönetilmek veya ticari şekilde işletilmek üzere Devlet, il özel idaresi, belediye ve köy ile diğer kamu tüzel kişileri tarafından kurulan kurum ve kuruluşların da tacir sayılacağı belirtilmiştir. Aynı Kanun’un “Tacir olmanın hükümleri” başlıklı 18’inci maddesinde her tacirin, ticaretine ait bütün faaliyetlerinde basiretli bir iş adamı gibi hareket etmesi gerektiği; “Özen ve bağlılık yükümü, rekabet yasağı” başlıklı 626’ncı maddesinde ise müdürler ve yönetimle görevli kişilerin görevlerini tüm özeni göstererek yerine getirmesi gerektiği ve şirketin menfaatlerini, dürüstlük kuralı çerçevesinde, gözetmekle yükümlü olduğu ifade edilmiştir.

Anfa Güvenlik Ltd. Şti.’nin personel kayıtları üzerinde yapılan incelemelerde; aylık toplam maliyeti 71.751,94 TL olan 4 Şirket personelinin Ankara Büyükşehir Belediyesi İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığında görevlendirildiği görülmüştür. Bu personel için Belediye ile doğrudan hizmet alımı ve sözleşme yapılmadığı gibi sosyal hakları dâhil tüm masraflarının Şirket hesaplarından karşılandığı, bu kişiler için Belediye’den herhangi bir bedel alınmadığı tespit edilmiştir. Söz konusu durum basiretli bir iş adamı gibi hareket etme yükümlülüğüne ve özen yükümüne aykırılık teşkil etmektedir.

Bununla beraber 657 sayılı Devlet Memurları Kanun’un ilgili hükümlerinde, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personelin bu kurumlar arasında geçiş yapabilmesine veya geçici görevlendirilmesine ilişkin düzenlenmeler bulunmaktadır. Ancak 6102 sayılı Kanun’a tabi olan ve kâr amacı güden belediye şirketleri personelinin başka kurum ve kuruluşlarda geçici görevlendirilmesine ilişkin herhangi yasal bir düzenleme de bulunmamaktadır. Yani Anfa Güvenlik Ltd. Şti. personelinin herhangi bir bedel alınmaksızın Belediyede görevlendirilmesi Şirket menfaatlerini zedelediği gibi yapılan görevlendirmeler de hukuki dayanaktan yoksundur.

Kamu idaresi cevabında; Şirket çalışanı olan 4 personelin Şirket ile ilgili kadro-unvan yapılanması ve diğer işlemlerin takibi amacıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığında görevlendirildiği belirtilmiştir. Ancak yukarıda da belirtildiği üzere, belediye şirketleri personelinin başka kurum ve kuruluşlarda geçici görevlendirilmesi mevzuat açısından mümkün görünmemektedir. Kaldı ki söz konusu personelin Büyükşehir Belediyesinde görevlendirilmesine esas teşkil eden işleri Büyükşehir Belediyesi yerine Şirket bünyesinde ifa etmesine engel olabilecek herhangi bir husus da bulunmamaktadır.

Sonuç olarak; söz konusu personelin, 696 sayılı KHK ile 375 sayılı KHK’ya eklenen Ek Madde 20 uyarınca doğrudan hizmet alımı suretiyle Belediyede görevlendirilmesi ya da yapılan görevlendirmelerin iptal edilerek Şirket bünyesinde çalıştırılması gerekmektedir.