2021 yılı Sayıştay Denetim Raporları

ASKİ Genel Müdürlüğünün kullandığı binek araçların incelenmesi sonucunda, araç tahsisi yapılmaması gereken personele araç tahsis edildiği, aynı kişilerin personel devam kontrol sisteminden (PDKS) de muaf tutulduğu görülmüştür.

237 sayılı Taşıt Kanunu’un “Kanunun şümulü” başlıklı 1’nci maddesinde belediyelerin bağlı kuruluşlarına ait araçların bu Kanun kapsamında değerlendirileceği, “Taşıt verilecekler” başlıklı 4’ncü maddesinde ise emirlerine ve zatlarına binek otomobili verilenlerin (1) sayılı cetvelde, makam hizmetlerine tahsis edilen taşıtların (2) sayılı cetvelde gösterildiği belirtilmiştir.

Mezkûr Kanun’un “Cezalar başlıklı 16’ncı maddesinde;

“Bu Kanun’un şümulüne giren taşıtları her ne suretle olursa olsun tahsis olunduğu işin gayrisinde veya şahsî hususlarda kullananlar veya kullanılmasına müsaade edenler veya kanunda yazılı olduğu şekilde kullanılmış gibi gösterenler veya kanunen bir makama veya işe tahsis olunmadığı hâlde hakikati tağyir ile bu taşıtlardan istifade eden ve ettirenler, bunların gidiş gelişine müsaade edenler veya kanuna aykırı olarak numara ve plaka verenlerle kullananlar veya kullanılmaya elverişli olduğu hâlde ekonomik ömrünü doldurduğu bahanesiyle yenileyen veya yeniletenler veya bu hususlar için masraf tahakkuk evrakını hazırlayan veya tasdik veya bunlara ait ita emirlerini vize edenler hakkında bir seneye kadar hapis cezasına hükmolunur. Bu yüzden hasıl olan masraf ve zararlar genel hükümlere göre tazmin ettirilir. Tekerrürü halinde verilecek hapis cezası iki aydan aşağı olamayacağı,” ifade edilmiştir.

Ayrıca 31.06.2021 tarihinde resmi gazetede yayımlanan tasarruf tedbirleri konulu 2021/14 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi’nde de kimlere taşıt tahsis edileceği, taşıtların nasıl kullanılacağı açıklanmıştır.

Yapılan incelemede, muhtelif bulgulara da konu edilen ve kendisine bağlı hiçbir birim bulunmayan unvansız daire başkanlarından birine ve Basın Yayın Şube Müdürü vekili ile aynı müdürlükte çalışan bir kişiye şoförlü, İdarenin şirketi olan BELKA personeli olup ASKİ’de görevlendirilen bir işçiye şoförsüz kiralık araç tahsis edildiği ve bu kişilerin İdarenin giriş çıkış kontrollerinden de muaf tutulduğugörülmüştür. Ayrıca 2021 yılında daire başkanına tahsis edilen araca 2.338,54 litre, Basın Yayın Şube Müdürü vekiline tahsis edilen araca 1.778,85 litre ve aynı müdürlükte çalışan kişiye tahsis edilen araca 1.715,28 litre, BELKA personeli işçi kadrosundaki kişiye tahsis edilen araca ise 1.305,99 litre akaryakıt alınmıştır. Bu kişilere tahsis edilen taşıtların harcamış olduğu akaryakıt miktarları, Ankara genelinde önemli yatırım projeleri yürüten ve çoğunlukla sahada bulunan Su İnşaat Dairesi Başkanı (727 litre) ve Kanal İnşaat Dairesi Başkanına (1.029,71 litre) tahsis edilen araçların kullanmış olduğu akaryakıt miktarının çok üzerinde bulunmaktadır.

Teknik bir görevi olmayan, işin doğası gereği araç tahsis edilmesi gerekmeyen, konumu yukarıda belirtilen kişilerle aynı durumda olan personele araç tahsisi yapılmaz ve PDKS sisteminden muaf tutulmaz iken yukarıda belirtilen kişilere şoförlü ve şoförsüz araç tahsis edilmesinin ve bu kişilerin PDKS sisteminden muaf tutulmasının nedeni anlaşılamamıştır. Kaldı ki toplu sözleşmeler gereği bu kişilere toplu taşıma kartı verebilme imkanı bulunmaktadır.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde kendisine araç tahsis edilecek kişilerden olmayan veya işinin icabı olarak araç tahsisine gerek olmayan personele araç tahsis edilemeyeceği açıkça anlaşılmaktadır.

Mevzuat gereği taşıt verilmemesi gereken kişilere taşıt verilmesinden kaynaklanan araç kira ve akaryakıt maliyetlerinin, su bedellerine yansıtılmak suretiyle belde halkına ödettirildiği unutulmamalıdır. Sonuç olarak, personele araç tahsislerinin gözden geçirilmesi, araç tahsis edilemeyecek kişilere yönelik araç tahsisine son verilmesi, Kanun ve tasarruf tedbirleri kapsamında yayımlanan genelgeler gereği kamuda israfın önlenmesi, benzer durumda olan personel arasında ayrım gözetilmeden aynı uygulamanın yapılması gerekmektedir.