2021 yılı Sayıştay Denetim Raporları

İdare tarafından kiraya verilen bazı işyerlerinin İlan ve Reklam Vergisi mükellef kayıtlarının olmadığı belirlenmiştir.

29.05.1981 tarih ve 17354 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 12’nci, 13’üncü ve 16’ncı maddelerinde;

“Konu:

Belediye sınırları ile mücavir alanları içinde yapılan her türlü İlan ve reklam, İlan ve Reklam Vergisine tabidir.

Mükellef ve sorumlu:

İlan ve Reklam Vergisinin mükellefi, yurt dışından gönderilen ilan ve reklamlar dâhil olmak üzere, ilan ve reklamı kendi adına yapan veya yaptıran gerçek veya tüzelkişilerdir.

İlan ve reklam işlerini mutat meslek olarak ifa edenler, başkaları adına yaptıkları ilan ve reklamlara ait vergileri mükellefler adına ilgili belediyeye yatırmaktan sorumludurlar.

Verginin tarhı ve ödenmesi:

Vergiye tabi ilan ve reklamlarda, ilan ve reklam işinin mükellefçe yapılması halinde ilan veya reklam işinin yapılmasından önce mükellef tarafından, ilan ve reklam işinin bu işi mutad meslek olarak ifa edenler tarafından yapılması halinde ilan ve reklam işini yapanlarca ilan veya reklamın yapıldığı ayı takip eden ayın 20 nci günü akşamına kadar verilecek beyanname üzerine, tarh ve tahakkuk ettirilir. Beyannameler vergi tarifesinin 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 ncı bentlerinde yazılı ilan ve reklamlarda bunların yayınlandığı, dağıtıldığı veya teşhir edildiği mahallin belediyesine verilir.

İlan ve Reklam Vergisi, beyanname verme süresi içinde ödenir. Şu kadar ki belediye meclisleri vergi tarifesinin 1, 2 ve 4 üncü bentlerinde yazılı yıllık ilan ve reklamlara ait vergileri, yılı içinde, iki eşit taksitte almaya yetkilidirler.

İlan ve Reklam Vergisinin ödendiğinin belgelendirilmesi yönünden ilgili belediyeler gerekli usulleri ihdas edebilirler.”

Denilmektedir.

Anılan mevzuat hükümlerinden de anlaşılacağı üzere, belediye sınırları ile mücavir alanları içinde yapılan her türlü ilan ve reklamın, İlan ve Reklam Vergisine tabi olduğu; İlan ve Reklam Vergisi mükellefinin ilan ve reklamı kendi adına yapan veya yaptıran gerçek veya tüzelkişiler olduğu belirtilmiştir. İlan ve reklam işinin mükellefçe yapılması halinde ilan veya reklam işinin yapılmasından önce mükellef tarafından verilecek beyanname üzerine, tarh ve tahakkuk ettirileceği ve belediye meclislerince alınacak karar üzerine iki eşit taksitte ödenebileceği hüküm altına alınmıştır.

Yapılan incelemede, belediyenin kiraya vermiş olduğu 285 adet işyerinden 175 adet işyerinin (kafe, çay bahçesi, lokanta, berber, fırın gibi) İlan ve Reklam Vergi kaydının olmadığı tespit edilmiştir.

İdare cevabında, bulgu konusu İlan ve Reklam Vergisi tahakkuku yapılmayan işyerlerinde denetimler yapılmak suretiyle İlan ve Reklam Vergisi konusuna giren bir durumun tespiti halinde mükellefler (kiracılar) hakkında İlan ve Reklam vergisi yönünden tahakkuk ve tahsilat işlemlerinin yapılacağını belirtmiştir.

Sonuç olarak, anılan mevzuat hükümleri ışığında, Belediye tarafından, İlan ve Reklam vergisi mükellefi olan işletmelerin tahakkuk ve tahsilat kayıtlarının yapılması, bu hususlara dair denetimlerin yürütülmesi, gerekmektedir.