2021 yılı Sayıştay Denetim Raporları

Belediyeden işyeri açma ve çalışma ruhsatı almaktan muaf olan avukatlık büroları, eczaneler, özel eğitim kurumları, mali müşavirlik büroları, özel muayenehaneler ve noterler gibi yerlerden bazılarına çevre temizlik vergisi mükellefiyetinin tesis edilmediği görülmüştür.

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun “Çevre Temizlik Vergisi” başlıklı Mükerrer 44’üncü maddesinde; belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ve belediyelerin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan konut, iş yeri ve diğer şekillerde kullanılan binaların çevre temizlik vergisine tabi olduğu hüküm altına alınmıştır. Aynı maddede ayrıca büyükşehir belediye sınırları ve mücavir alan içerisindeki konutların çevre temizlik vergilerinin tahakkuk ve tahsilat işlemlerinin su ve kanalizasyon idareleri tarafından gerçekleştirileceği, iş yeri ve diğer şekillerde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergilerinin tahakkuk ve tahsilat işlemlerinin ise ilgili belediyeler tarafından yapılacağı belirtilmiştir.

Bununla beraber İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun’un 2’nci maddesi ve diğer ilgili mevzuat uyarınca; avukatlık büroları, noterler, eczaneler, mali müşavirlik büroları, özel muayenehaneler ve özel eğitim kurumları gibi işyerleri belediyelerden işyeri açma ve çalışma ruhsatı almaktan muaf tutulmuştur. Söz konu işyerleri ilgili meslek odalarına veya belirli kurumlara başvurarak iş yeri açma ve çalışma ruhsatını almaktadırlar. Ancak bu işyerlerinin belediyeden işyeri açma ve çalışma ruhsatı almaktan muaf olması çevre temizlik vergisi mükellefiyeti tesis edilmesine engel teşkil etmemektedir.

İş yeri açma ve çalışma ruhsatı Etimesgut Belediyesi tarafından verilmeyen 321 adet iş yeri örneklem yöntemiyle seçilmiş ve bu iş yerlerinin çevre temizlik vergisi mükellefiyeti sorgulanmıştır. Yapılan sorgulama sonucunda; 321 adet işyerinden 149 adedine çevre temizlik vergisi mükellefiyetinin tesis edilmediği görülmüştür. Dolayısıyla Belediyenin ruhsat vermediği işyerlerinde çevre temizlik vergisi mükellefiyeti tesis edilmeme oranı, yapılan örneklemle sınırlı olmak üzere %47 olarak gerçekleşmiştir.

Belediyenin gelir kaybına uğramaması adına gerekli çalışmaların yapılarak işyeri çevre temizlik vergisi tarh ve tahakkuklarının mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Kamu idaresi cevabında, çevre temizlik vergisi mükellefiyeti tesis edilmeyen işletmelerin kayıt altına alınacağı belirtilmiştir.