2021 yılı Sayıştay Denetim Raporları

Yapılan inceleme neticesinde bazı gelir kalemlerinde tahakkuk tahsilat oranlarının düşük olduğu görülmüştür.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Belediye Başkanının Görev ve Yetkileri” başlıklı 38’inci maddesinde Belediye Başkanına, belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak, belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek gibi görevler verilmiş ve bu hususlarda sorumluluk yüklemiştir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu’nun 61’inci maddesinin birinci fıkrasında muhasebe hizmeti; gelirlerin ve alacakların tahsili, giderlerin hak sahiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm malî işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanması işlemleridir. Anılan Kanun’un “Muhasebe hizmeti ve muhasebe yetkilisinin yetki ve sorumlulukları” başlıklı 61’inci maddesinde, muhasebe yetkilisine gelirlerin ve alacakların tahsil görevi verilmiştir. Ayrıca anılan Kanun’un 38’inci maddesinde de kamu gelirlerinin tarh, tahakkuk, tahsiliyle yetkili ve görevli olanların, ilgili kanunlarda öngörülen tarh, tahakkuk ve tahsil işlemlerinin zamanında ve eksiksiz olarak yapılmasından sorumlu oldukları düzenlenmiştir.

Tablo 9:Tahakkuk Tahsilat Oranı Düşük Olan Gelir Kalemleri

Gelir Türü

2021 Yılı

Öncesinden

Devreden Tahakkuk

(A)

2021 Yılı

Tahakkuku

(B)

Toplam

Tahakkuk

(A+B)

2021 Yılı Net

Tahsilat

(C)

Gelecek Yıla Devredilen Tahakkuk (A+B) – C

Tahsilat

Oranı (%) C / (A+B)

Vergi Gelirleri

11.178.825,35

14.263.372,48

25.442.197,83

13.392.709,95

12.049.487,88

53

Mülkiyet

Üzerinden Alınan

Vergiler

4.604.990,49

6.132.033,14

10.737.023,63

5.869.579,97

4.867.443,66

55

Mülkiyet

Üzerinden Alınan

Diğer Vergiler

4.604.990,49

6.132.033,14

10.737.023,63

5.869.579,97

4.867.443,66

55

Bina Vergisi

1.808.399,77

772.975,33

2.581.375,10

579.903,20

2.001.471,90

22

Arazi Vergisi

14.487,54

791,20

15.278,74

2.368,93

12.909,81

16

Dahilde Alınan

Mal ve Hizmet Vergileri

3.872.853,93

2.435.807,24

6.308.661,17

1.837.008,62

4.471.652,55

29

Dahilde Alınan

Diğer Mal ve Hizmet Vergileri

3.549.125,57

1.507.101,15

5.056.226,72

912.018,47

4.144.208,25

18

İlan ve Reklam

Vergisi

982.841,87

348.876,72

1.331.718,59

137.784,93

1.193.933,66

10

Konutlara Ait Çevre Temizlik Vergisi

2.562.277,87

229.193,72

2.791.471,59

168.240,11

2.623.231,48

6

Hayvan Kesimi Muayene ve Denetleme Harcı

480,00

0,00

480,00

0,00

480,00

0

İşgal Harcı

223.311,30

1.132,00

224.443,30

6.679,58

217.763,72

3

İşyeri Açma İzni Harcı

6.093,00

84.814,38

90.907,38

18.570,00

72.337,38

20

Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı

1.965,00

9.789,00

11.754,00

6.475,00

5.279,00

55

Toptancı Hali Resmi

16.814,01

0,00

16.814,01

0,00

16.814,01

0

Diğer Harçlar

2.100.693,46

2.820.897,36

4.921.590,82

2.875.495,42

2.046.095,40

58

Başka Yerde

Sınıflandırılmayan Vergiler

172,68

4,00

176,68

6,00

170,68

3

Kaldırılan Vergi Artıkları

172,68

4,00

176,68

6,00

170,68

3

Kaldırılan Vergi Artıkları

172,68

4,00

176,68

6,00

170,68

3

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

11.294.006,40

12.164.421,63

23.458.428,03

11.552.560,93

11.905.867,10

49

Diğer Mal Satış

Gelirleri

37.206,68

108,08

37.314,76

144,04

37.170,72

0

Çevre Kirliliğini Önleme Gelirleri

100,00

107.069,00

107.169,00

5.265,00

101.904,00

5

Ekonomik

Hizmetlere İlişkin Gelirler

20.650,00

500,00

21.150,00

250,00

20.900,00

1

Su Hizmetlerine İlişkin Gelirler

5.202.850,05

4.314.077,55

9.516.927,60

4.437.288,65

5.079.638,95

47

Ulaştırma Hizmetlerine İlişkin Gelirler

159.462,82

38.193,57

197.656,39

44.984,96

152.671,43

23

Diğer hizmet gelirleri

1.645.153,73

2.594.443,47

4.239.597,20

2.424.324,34

1.815.272,86

57

Kurumlar Karları

3.915,34

1.593,53

5.508,87

0,00

5.508,87

0

Mahalli İdareler

3.915,34

1.593,53

5.508,87

0,00

5.508,87

0

Su Hizmetlerine

İlişkin Kurumların

Karları

3.915,34

1.593,53

5.508,87

0,00

5.508,87

0

Kira Gelirleri

3.869.084,37

804.408,14

4.673.492,51

391.904,88

4.281.587,63

8

Taşınmaz Kiraları

3.869.084,37

804.408,14

4.673.492,51

391.904,88

4.281.587,63

8

Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri

3.869.084,37

804.408,14

4.673.492,51

391.904,88

4.281.587,63

8

Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

341.773,41

110.473,43

452.246,84

65.621,37

386.625,47

15

Diğer Gelirler

341.773,41

110.473,43

452.246,84

65.621,37

386.625,47

15

Diğer Çeşitli Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

341.773,41

110.473,43

452.246,84

65.621,37

386.625,47

15

Kişilerden Alacaklar Faizleri

1.211,88

42.442,28

43.654,16

3.788,07

39.866,09

9

Kamu

Harcamalarına Katılma Payları

25.056,32

207,03

25.263,35

1.414,78

23.848,57

6

Yol Harcamalarına Katılma Payı

22.391,14

236,11

22.627,25

1.164,78

21.462,47

5

Diğer Harcamalara Katılma Payları

2.665,18

-29,08

2.636,10

250,00

2.386,10

9

Para Cezaları

4.680.831,25

1.495.866,96

6.176.698,21

617.913,88

5.558.784,33

10

İdari Para Cezaları

527.768,21

66.497,32

594.265,53

72.735,57

521.529,96

12

Diğer İdari Para Cezaları

527.768,21

66.497,32

594.265,53

72.735,57

521.529,96

12

Vergi Cezaları

4.121.596,85

1.135.551,73

5.257.148,58

287.027,06

4.970.121,52

5

Vergi ve Diğer Amme Alacakları Gecikme Zamları

1.297.092,16

0,00

1.297.092,16

0,00

1.297.092,16

0

6552 sayılı Kanun Kapsamında TÜFE/ÜFE Tutarı

2.854,54

390,74

3.245,28

0,00

3.245,28

0

6552 sayılı Kanun Kapsamında Katsayı Tutarı

2.115,94

322,84

2.438,78

0,00

2.438,78

0

6736 sayılı Kanun

Kapsamında

Yİ/ÜFE Tutarı

1.705.058,16

24.307,45

1.729.365,61

5,99

1.729.359,62

0

6736 sayılı Kanun Kapsamında

Katsayı Tutarı

143.853,65

16.222,54

160.076,19

4,08

160.072,11

0

7020 sayılı Kanun Kapsamında Yİ/ÜFE Tutarı

77.274,13

15.839,94

93.114,07

0,00

93.114,07

0

7020 sayılı Kanun Kapsamında Katsayı Tutarı

74.262,79

8.463,08

82.725,87

0,00

82.725,87

0

7143 sayılı Kanun Kapsamında TÜFE/ÜFE Tutarı

88.508,32

4.139,28

92.647,60

4.668,42

87.979,18

5

7143 sayılı Kanun Kapsamında Katsayı Tutarı

59.249,36

7.828,27

67.077,63

3.951,79

63.125,84

6

7256 sayılı Kanun Kapsamında TÜFE/ÜFE Tutarı

7.261,25

520.852,80

528.114,05

84.845,10

443.268,95

16

7256 sayılı Kanun Kapsamında Katsayı Tutarı

4.513,64

251.105,93

255.619,57

45.433,55

210.186,02

18

7326 sayılı Kanun Kapsamında Yİ/ÜFE Tutarı

0,00

91.116,35

91.116,35

15.658,20

75.458,15

17

7326 sayılı Kanun Kapsamında Katsayı Tutarı

0,00

53.507,57

53.507,57

4.472,79

49.034,78

8

Diğer Vergi

Cezaları

659.552,91

130.822,09

790.375,00

117.499,57

672.875,43

15

Diğer Çeşitli Gelirler

925.119,06

1.500.456,79

2.425.575,85

297.940,93

2.127.634,92

12

Diğer Çeşitli Gelirler

925.119,06

1.500.456,79

2.425.575,85

297.940,93

2.127.634,92

12

Kişilerden Alacaklar

310.470,06

1.288.455,43

1.598.925,49

85.939,57

1.512.985,92

5

Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler

614.649,00

179.533,36

794.182,36

179.533,36

614.649,00

23

 

Kamu İdaresi cevabında, gelir işlemlerinde tahakkuksuz tahsilat işlemleri yapılması

 

nedeniyle gelir tahsilat oranlarının düşük çıktığı belirtilmiştir.

Belediye gelirlerinin ilgili Kanunlarda öngörülen tarh, tahakkuk ve tahsil işlemlerinin zamanında ve eksiksiz yapılmaması belediye gelirlerinin tahsil edilmediği anlamına gelmektedir.

Sonuç olarak, tahakkuk tahsilat oranları düşük seviyede kalan gelir kalemleri için takip ve tahsil işlemlerinin mevzuata uygun şekilde yapılması gerekmektedir.