Geçici Kabul Noksanlıkları Karşılığı Hakediş Ödemelerinden Kesinti Yapılmaması

 2021 yılı Sayıştay Denetim Raporları Yapım işlerine ait hakediş tutarlarından alınması gereken geçici kabul noksanlıkları karşılığı teminat mektubu veya tutarın alınmadığı görülmüştür. 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun “Tip sözleşmeler” başlıklı 5’inci maddesinde, “Bu Kanunun uygulanmasında uygulama birliğini sağlamak üzere mal veya hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin Tip Sözleşmeler Resmi Gazetede yayımlanır. İdarelerce yapılacak sözleşmeler Tip Sözleşme […]

Hafriyat Toprağı ile İnşaat ve Yıkıntı Atıkları ile İlgili Ücretin Belirlenmemesi Nedeniyle Kurumun Gelir Kaybına Uğraması

 2021 yılı Sayıştay Denetim Raporları Hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkıntı atık ücretlerinin belirlenmeyerek üreticilerinden ücret alınmaması nedeniyle gelir kaybına neden olunduğu görülmüştür. 18.03.2004 tarih ve 25406 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’nin “Genel İlkeler” başlıklı 5’inci maddesinin (d) fıkrasında, hafriyat toprağı ile inşaat/yıkıntı atıklarının karıştırılmamasının esas olduğu, “Belediyelerin Görev […]

Belediyeye Ait Araçların Düzenli Takip Edilebilmesi İçin Araç Takip Sisteminin Kurulmaması ve Araç Takip Kitleri İçin İhale Dokümanlarında Cezai Şart Öngörülmemesi (Sayıştay)

 2021 yılı Sayıştay Denetim Raporları Belediyeye ait araçlarda, araçların çalışma şeklinin takip edilebilmesi için araç takip sisteminin kurulmadığı, ayrıca Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usuller gereğince kiralanan araçların kontrol edilebilmesi için kullanılacak araç takip kitleri için ihale dokümanlarında cezai şart öngörülmediği tespit edilmiştir. A) Belediyeye Ait Araçlarda Araç Takip Sisteminin Olmaması 30.06.2021 tarih ve […]

Zorunlu Mali Trafik Sigortası Hizmet Alımının Doğrudan Temin Usulü ile Gerçekleştirilmesi (Sayıştay)

 2021 yılı Sayıştay Denetim Raporları Belediye araçlarının zorunlu mali trafik sigortası alımının mevzuata aykırı bir şekilde ihale yapılmaksızın doğrudan temin usulüyle gerçekleştirildiği görülmüştür. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tanımlar” başlıklı 4’üncü maddesinde göre “Hizmetler” alanı; bakım ve onarım, taşıma, haberleşme, sigorta, araştırma ve geliştirme, muhasebe, piyasa araştırması ve anket, danışmanlık, tanıtım, basım ve yayım, temizlik, yemek hazırlama […]

Belediye İtfaiye Yönetmeliğine Göre Bulundurulması Gereken Araçların Belediyede Mevcut Olmaması (Sayıştay)

 2021 yılı Sayıştay Denetim Raporları 21.10.2006 tarih ve 26326 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nde belirtilen asgari araç sayısının Bitlis Belediyesinin İtfaiye teşkilatında bulunmadığı görülmüştür. Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nin “Araç” başlıklı 42’nci maddesinin birinci fıkrasında itfaiye teşkilatının asgari araç sayısının ilgili TSE veya EN standartlarına uygun olarak nüfus kriteri esas alınarak belirleneceği, aynı maddenin birinci fıkrasının (ç) […]

Sözleşmeli Personele Yapılan Sosyal Denge Tazminatı Ödemelerinin Prime Esas Kazanca Dahil Edilmemesi (Sayıştay)

 2021 yılı Sayıştay Denetim Raporları Sözleşmeli personele yapılan sosyal denge tazminat ödemelerinin prime esas kazanca dâhil edilmediği, bu suretle işveren ve işçi hisselerinin eksik hesaplandığı tespit edilmiştir. 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 80’inci maddesinin birinci fıkrasında anılan Kanun’un 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalıların prime esas kazançları hakkında açıklamalara yer […]

Organize Sanayi Bölgesi’ndeki Fabrikalardan Çevre ve Temizlik Vergisi Tahakkuk ve Tahsilatının Yapılmaması (Sayıştay)

 2021 yılı Sayıştay Denetim Raporları Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) yer alan bazı işyerlerinden, Çevre ve Temizlik Vergisi’nin (ÇTV) tahakkuk ve tahsilatının yapılmadığı tespit edilmiştir. 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun Mükerrer 44’üncü maddesinde; “Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ve belediyelerin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan konut, iş yeri ve diğer şekillerde kullanılan binalar çevre temizlik vergisine […]

Kiraya Verilen Kent Mobilyalarına İlişkin İlan ve Reklam Vergisinin Tahakkuk ve Tahsilatının Yapılmaması (Sayıştay)

 2021 yılı Sayıştay Denetim Raporları Belediye tarafından kiraya verilen Kent Mobilyalarına (reklam üniteleri) ait ilan ve reklam vergisinin tahakkuk ve tahsilatının yapılmadığı tespit edilmiştir. 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 12’nci maddesine göre belediye sınırları içinde yapılan her türlü ilan ve reklam, İlan ve Reklam Vergisine tabidir. Anılan Kanun’un 16’ncı maddesine göre vergiye tabi ilan ve reklamlarda, […]

Belediyenin Tarifeler ve Abone Hizmetleri Yönetmeliğinin Bulunmaması (Sayıştay)

 2021 yılı Sayıştay Denetim Raporları Belediye tarafından su satışı ve kullanılmış su bedeli ile ilgili tarifelerinin tespiti, tarife tespitinde esas alınacak hususların belirlenmesi ile tespit edilecek bedellerin tahsili ve abonelere verilecek hizmetlere ilişkin usul ve esasların belirlenmediği tespit edilmiştir. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14’üncü maddesi ile mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla su ve kanalizasyon hizmetleri belediyelerin […]

Servis Çalışma Hakkının İhalesiz Verilmesi (Sayıştay)

 2021 yılı Sayıştay Denetim Raporları Belediyeden izin alınarak çalışan servislere çalışma hakkının ihale yapılmadan verildiği görülmüştür. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Belediyenin yetkileri ve imtiyazları” başlıklı 15’inci maddesinin (p) fıkrasında, ” Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, […]

Atıksu Arıtma Tesisinin Bulunmaması (Sayıştay)

 2021 yılı Sayıştay Denetim Raporları Belediyenin sorumluluğu altındaki alanda atık suların arıtılabilmesi için atıksu arıtma tesisinin bulunmadığı tespit edilmiştir. 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun “İzin alma, arıtma ve bertaraf etme yükümlülüğü” başlıklı 11’inci maddesine göre üretim, tüketim ve hizmet faaliyetleri sonucunda oluşan atıklarını alıcı ortamlara doğrudan veya dolaylı vermeleri uygun görülmeyen tesis ve işletmeler ile yerleşim birimleri atıklarını […]

Su Abonelerinin Fatura Okuma İşlemlerinin Düzenli Olarak Yapılmaması (Sayıştay)

 2021 yılı Sayıştay Denetim Raporları Su tahakkuk ve tahsilatının zamanında ve tam olarak gerçekleştirilmediği tespit edilmiştir. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunun “Tanımlar” başlıklı 3’üncü maddesinde; “…Kamu geliri: Kanunlarına dayanılarak toplanan vergi, resim, harç, fon kesintisi, pay veya benzeri gelirler, faiz, zam ve ceza gelirleri, taşınır ve taşınmazlardan elde edilen her türlü gelirler ile hizmet karşılığı […]

Taşınmazlar İçin Amortisman Ayrılmaması (Sayıştay)

 2021 yılı Sayıştay Denetim Raporları Belediyeye ait kesin mizan ve dönem sonu işlemlerinin incelenmesi sonucunda, taşınmazlar için amortisman ayrılmadığı tespit edilmiştir. Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 187’nci maddesinde; bir yıldan fazla kullanılabilen ve yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz kalan maddi duran varlıklar için amortisman ayrılacağı belirtilmiştir. Aynı Yönetmelik’in 202 ve 203’üncü maddelerinde ise 257 – […]

Su Kayıplarının Kontrolünde Eksiklikler Bulunması (Sayıştay)

 2021 yılı Sayıştay Denetim Raporları 16.07.2015 tarih ve 29418 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İçme Suyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü Yönetmeliği Teknik Usuller Tebliği’nde yer verilen bir takım gerekliliklerin tam olarak yerine getirilmediği görülmüştür. Anılan Tebliği’n 5’inci maddesinde; İdareler içme-kullanma suyu temin ve dağıtım sistemlerindeki idari ve fiziki su kayıplarının önlenmesi için; idari ve […]

Kalkınma Ajanslarına Gönderilecek Payın İlgili İdareye Gönderilmemesi ve Muhasebe Kayıtlarında Gösterilmemesi (Sayıştay)

 2021 yılı Sayıştay Denetim Raporları Belediye tarafından, 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Hizmetlerine İlişkin Kanun gereğince hesaplanması gereken kalkınma ajansı payının muhasebe kayıtlarında yer almadığı ve ilgili İdareye gönderilmediği görülmüştür. 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Hizmetlerine İlişkin Kanun’un “Gelirler ve yönetilecek fonlar” başlıklı 19’uncu maddesinde; “Ajansın gelirleri ve yöneteceği fonlar şunlardır: d) Bir önceki yıl gerçekleşen bütçe gelirleri […]