Kira geliri üzerinden ecrimisil hesaplamasının nasıl yapılacağı ve ÜFE artış oranı

  … Davacı … vekili, dava konusu 919 ada 4 ( eski 3039 ) parseldeki taşınmazın Belediye Encümenliğinin 22.09.1997 tarihli ve 369 Sayılı kararı ile ( aylık 60.000,00 TL bedelle ) 9 yıl 10 aylık süreyle yap-işlet-devret yöntemi ile ihale edildiğini, davalının sözleşmeye göre inşaa ettiği binayı 29/01/2008 tarihinde belediyeye teslim etmesi gerekirken henüz teslim […]

İlgili Sayfa

Sayıştay Temyiz Kurulu tarafından verilen tazmin kararı (kamu zararı) benzer ödemelerin hakedişten kesilmesine yasal dayanak oluşturur mu?

… Sayıştay Temyiz Kurulu’nun 21/06/2016 tarih, 42104 numaralı kararından hareketle davacının, 31 no.lu hak edişinden toplamda 117.202,19 TL, 32 numaralı hak edişten fiyat farkı tablosunda 4.285,07 TL olmak üzere yapılmış olan toplamda 121.487,26 TL kesintinin yasal dayanağının bulunmadığı kabul edilerek verilen kararın isabetli olduğu gerekçesiyle davalı vekilinin istinaf taleplerinin esastan reddine karar verilmiştir. … Uyuşmazlık, […]

İlgili Sayfa