BLOG YAZILARI

 

“4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 5’inci maddesi uyarınca idarelerin bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumlu olduğu, dolayısıyla idarece, teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilere yapılacak aşırı düşük sorgulamasının, gerek isteklilere aşırı düşük teklif sorgulama yazısı gönderildiği tarih bakımından, gerek isteklilere aşırı düşük açıklaması sunması için öngörülen zaman aralığı bakımından eşitlik ilkesinin sarsmayacak biçimde belirlenmesi gerektiği, ilaveten, 

gönderilen aşırı düşük teklif sorgulama yazısında isteklilerin yapacakları açıklamalara esas olacak önemli teklif bileşenlerinin bütün istekliler için aynı unsurları içerecek şekilde belirtilmesi gerektiği, 

idarece yapılan aşırı düşük sorgulamasında ihale üzerinde bırakılan Cansu Gizem Doğan’a gönderilen 22.03.2023 tarihli yazı ile geçerli teklif sahibi tüm isteklilere gönderilen aşırı düşük teklif sorgulama yazılarının tarihlerinin farklı olduğu, açıklama sunmaları için öngörülen son tarihlerin farklı olduğu, hal böyle iken eşitlik ilkesine uygun bir aşırı düşük teklif değerlendirmesi yapıldığının kabul edilemeyeceği, öte yandan söz konusu 03.03.2023 tarihli ve 22.03.2023 tarihli yazıların ekinde açıklama istenilecek iş kalemlerine ve açıklama istenilen/istenilmeyen analiz girdilerine yer verilmediği, bu itibarla idarece talep edilen 03.03.2023 tarihli ve 22.03.2023 tarihli yazılar kapsamında analiz girdi ve miktarlarına yer verilmemesinin kamu ihale mevzuatına aykırı olduğu anlaşılmıştır.” (KİK)

Malimevzuat.com.tr