2021 yılı Sayıştay Denetim Raporları

Belediyeye ait araçların muayenelerinin geciktirildiği ve bu nedenle araçların bu süre içinde muayenesiz olarak kullanıldığı görülmüştür.

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun “Araçların Muayenesi” başlıklı 34’üncü maddesinde trafiğe çıkarılacak motorlu araçların teknik şartlara uyup uymadığı ekonomik yapıları da, dikkate alınmak suretiyle belirli zamanlarda muayene edilerek tespit edileceği; muayenesi yapılmamış bir araçla trafiğe çıkılması halinde, araç sahibine idari para cezası verileceği; bu araçlara, muayenelerinin yaptırılması için süre ve şartları Karayolları Trafik Yönetmeliği’nde belirtilen şekilde izin verileceği ifade edilmiştir.

18.07.1997 tarih ve 23053 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin “Araçların trafikten men edilmesi veya muhafaza altına alınması ile sürücülerin araç sürmekten men edilmesi” başlıklı 125’inci maddesinde trafikten men edilen araçlara, muayenelerini yaptırmak amacıyla Geçici Olarak Trafiğe Çıkış İzin Belgesi düzenlenmek suretiyle yedi iş gününe kadar izin verileceği ve araç kayıtlarına gerekli şerh düşüleceği; bu süre sonunda gerekli şartları sağlamadığı tespit edilen araçların trafikten men edileceği ve çekici/kurtarıcı marifetiyle götürülmek üzere İzin Belgesi düzenlenmek suretiyle sahibine veya işletenine teslim edileceği ve kayıtlarına gerekli şerh düşüleceği; muayenesinin yaptırılmadığının üç veya daha fazla tespiti halinde de, her seferinde idari para cezası uygulanarak trafikten men edileceği ve çekici/kurtarıcı marifetiyle götürülmek üzere İzin Belgesi düzenlenmek suretiyle sahibine veya işletenine teslim edileceği ve kayıtlarına gerekli şerhin düşüleceği belirtilmiştir.

Yapılan inceleme neticesinde, Belediyeye ait 25 adet aracın muayenelerinin gecikmiş olduğu ve ilgili araçların bu süre zarfında muayenesiz olarak kullanıldıkları tespit edilmiştir.

Bu itibarla Belediyenin, öncelikle çalışanlarının can güvenliğinin sağlanması amacıyla daha sonra ise gerek para cezasıyla gerekse araçların trafikten men edilmesine kadar uygulanacak yaptırımlarla karşı karşıya kalınmaması için mevzuatın öngördüğü süreler içinde araçların muayenelerinin yaptırılması gerekmektedir.