2021 yılı Sayıştay Denetim Raporları

İhale kapsamında alınan ve doğrudan tüketilmeyen akaryakıt alımlarına yönelik taşınır işlem fişi düzenlenmediği ve stoklara girmeden doğrudan giderleştirildiği görülmüştür.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 150 – İlk Madde ve Malzeme Hesabın niteliğini düzenleyen 115’inci maddesinde, kurumlarca satılmak, üretimde veya diğer faaliyetlerde kullanılmak ya da tüketilmek üzere edinilen ilk madde ve malzeme, yarı mamul, mamul, ticari mal, artık ve hurda gibi bir yıl veya faaliyet dönemi içinde tüketilecek veya paraya çevrilecek varlıkların izlenmesi için kullanılacağı belirtilmiş, hesabın işleyişini düzenleyen 116’ncı maddesinde ise tüketilmek amacıyla kamu idaresinin ilgili birimlerine verilen veya kullanılan ilk madde ve malzemelerin 150 – İlk Madde ve Malzeme Hesabına alacak, 630 -Giderler Hesabına borç kaydedileceği hükme bağlanmıştır.

18.01.2007 tarih ve 26407 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Taşınır Mal Yönetmeliği’nin “Belge ve cetveller” başlıklı 10’uncu maddesinde; ilgili mevzuatı çerçevesinde kabul edilerek teslim alınan taşınırların girişleri ile taşınırların çıkış ve ambarlar arasında devir işlemlerinde kayıtlara esas olmak üzere Taşınır İşlem Fişi düzenlenmesi gerektiği; ancak yine aynı maddede doğrudan taşıtların depolarına konulan akaryakıt, likit gaz (LPG) ve yağlar için taşınır işlem fişi düzenlenmeyeceği ifade edilmiştir.

Mevzuat hükümlerinden de anlaşılacağı üzere, ambarlarda muhafaza altına alınan taşınır mal niteliğinde olan akaryakıtların 150 – İlk Madde ve Malzeme Hesabına borç kaydedilmek suretiyle muhasebeleştirilmesi ve aynı zamanda ekli belgeleri ile birlikte Taşınır İşlem Fişi düzenlenmesi gerekmektedir. İlgili birimleri tarafından tüketilen ilk madde ve malzemeler ise 150 – İlk Madde ve Malzeme Hesabına alacak ve 630 – Giderler Hesabına borç kaydedilmelidir.

Yapılan incelemede; Belediyenin araç ve iş makinelerinin yakıt ikmalinin Destek Hizmetleri bünyesinde akaryakıt depolarına depolanmakta olduğu, ihtiyaca göre hizmet araçlarının ve iş makinelerinin akaryakıt temininin buradan karşılandığı tespit edilmiş, ancak depolanan akaryakıta ilişkin Taşınır İşlem Fişlerinin düzenlenmediği ve 150 – İlk Madde ve Malzeme hesabı kullanılmadan 630 – Giderler Hesabı ile kayıtlardan çıkarıldığı görülmüştür.

Kamu İdaresi cevabında, Belediye bulguya iştirak etmekle birlikte gerekli çalışmaların yapılacağı belirtilmiştir.

Belediye tarafından doğrudan taşıtların depolarına konulmayıp akaryakıt depolarında muhafaza edilen akaryakıtların 150 – İlk Madde ve Malzeme Hesabında takip edilmesi, ilgili birimlerce tüketildikçe 630 – Giderler Hesabı kullanılarak kayıtlardan düşülmesi gerekmektedir.